facebook

Сборник материали - оценки и редукция на рискове

Въведение

Предлаганият сборник материали е изготвен в рамките на проекта „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“. Проектът включва обучителен компонент, за който литературата е дадена в сборника.

Целта на проекта е да развие експертиза в областта на рисковата социология и нейното приложение в стратегии и политики по национална сигурност. При изпълнение на проекта бяха предприети различни инициативи по популяризиране на езика на рисковото мислене. В този контекст е съставен и сборникът материали.

Основната цел на сборника е да подпомага обучения в сферата на рисковата социология, но най-вече приложението й в политиките по национална и международна сигурност. Значителният обем литература в него обслужва тази цел.

Сборникът е отворен и мултидисциплинарен. Той може да се ползва от студенти в бакалавърски програми, а най-вече в магистърски програми, дистанционно обучение и програми по продължаващо обучение. Материалите са подбирани и подредени по такъв начин, че да могат да се адаптират към различни курсове.

Източниците на материалите в сборника са най-различни. Но пряко или косвено те имат отношение към кризата с пандемията Ковид-19 след март 2020 година. В последвалия две-годишен период бяха организирани няколко конференции за пандемията и различните й аспекти – медицински, публично-здравен, правен, политически, управленски, конституционно-правен. Тези измерения на кризата с в значителна степен покрити от материалите в сборника.

Екипът, подготвил сборника смята, че въпреки относителната му пълнота той може да бъде допълван в рамките на Нов български университет, към чийто сайт е прикрепен.

Надяваме се сборникът да е в помощ на преподаватели и студенти от различни дисциплини, които имат отношение към въпроси, повдигнати в ситуацията на пандемична криза.

 

 

 

 

Сборникът материали е разработен в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg).